vi-VNen-US
Hotline: 0913460889 (Mr. Thơ – Luật sư)

Giá đất để tính tiền đền bù khi nhà nước thù hồi đất.

22/07/2013 11:25        
 Câu hỏi:
Gia đình tôi có quyết định thu hồi đất năm 2010. Nhưng đến tháng 6/2012 mới có quyết định thanh toán tiền đền bù. Kính hỏi Luật sư giá đất tính đền bù được tính như thế nào?

Trả lời:
Về vấn đề bạn hỏi chúng tôi trả lời như sau:
Căn cứ khoản 2 – Điều 6 – Nghị định 197/2004/NĐ-CP: “Người bị thu hồi đất đang sử dụng vào mục đích nào thì được bồi thường bằng việc giao đất mới có cùng mục đích sử dụng, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng giá trị quyền sử dụng đất tại thời điểm có quyết định thu hồi; trường hợp bồi thường bằng việc giao đất mới hoặc bằng nhà, nếu có chênh lệch về giá trị thì phần chênh lệch đó được thực hiện thanh toán bằng tiền.”
Căn cứ khoản 1 - Điều 5 – Thông tư 14/2009/TT-BTNMT. Giá đất để tính bồi thường và chi phí đầu tư vào đất còn lại
1. Giá đất để tính bồi thường quy định tại Điều 11 của Nghị định số 69/2009/NĐ-CP là giá đất theo mục đích đang sử dụng của loại đất bị thu hồi, được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định và công bố vào ngày 01 tháng 01 hàng năm.

Trường hợp giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố chưa sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao cho cơ quan chức năng xác định lại giá đất cụ thể để quyết định giá đất tính bồi thường cho phù hợp và không bị giới hạn bởi quy định về khung giá các loại đất.”
Do vậy, căn cứ quy định pháp luật nêu trên giá trị quyền sử dụng đất được xác định làm căn cứ bồi thường là giá trị quyền sử dụng đất của gia đình bạn theo khung giá nhà nước do UBND tỉnh công bố vào ngày 01/01/2010 trong trường giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố chưa sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường.