vi-VNen-US
Hotline: 0913460889 (Mr. Thơ – Luật sư)

Mua đất '' Quy hoạch treo '' có được không và bồi thường thế nào nếu bị thu hồi

07/03/2020 21:45        
Câu hỏi:
Tôi dự định mua một miếng đất diện tích 300m2 được định giá 500 triệu, đây là đất trồng cây lâu năm . Nhưng điều tôi lo lắng là đất nằm trong diện quy hoạch giải tỏa (xem trên bảng quy hoạch kết thúc năm 2020). Tôi thấy thời gian quy hoạch cũng gần kết thúc nhưng chính quyền chưa có thông báo gì mới nên tôi định mua. Tôi thấy vài người xung quanh bắt đầu xây nhà và họ bảo rằng nếu có bị thu hồi cũng sẽ được đền bù một lô đất khác. Việc tôi mua đất quy hoạch giải tỏa có đúng quy định pháp luật hay không và nếu quy hoạch giải tỏa tôi có được đền bù hay không?
Văn phòng luật sư Nguyễn Đình Thơ xin trả lời như sau:
Căn cứ theo khoản 2,3 điều 49 Luật đất đai 2013:
2. Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.
3. Diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố phải thu hồi để thực hiện dự án hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh, hủy bỏ và phải công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất.
Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ thì người sử dụng đất không bị hạn chế về quyền theo quy định tại khoản 2 Điều này.
=> Bạn vẫn có quyền sang nhượng quyền sử dụng đất nếu chưa có kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện.
Căn cứ điều 74,75 Luật đất đai năm 2013:
Nguyên tắc bồi thường: Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.
Điều kiện: cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này.
=> Theo đó nếu diện tích này bị thu hồi mà hiện tại gia đình bạn đang sử dụng đất hợp pháp trên đó thì khi bồi thường sẽ được thực hiện bằng việc giao đất cùng mục đích sử dụng trường hợp không có đất để bồi thường sẽ được bồi thường bằng tiền, số tiền được bồi thường sẽ căn cứ theo quyết định của UBND tỉnh ban hành về giá đất thu hồi.
Trân trọng!
 
Tên
Email *    
Tiêu đề
Nội dung
Mã code