vi-VNen-US
Hotline: 0913460889 (Mr. Thơ – Luật sư)

Tôi có thể rút vốn khỏi công ty cổ phần được không?

20/04/2016 09:33        

Câu hỏi:

Tôi là cổ đông phổ thông trong công ty cổ phần, tôi chỉ nắm giữ 5 % cổ phần, nhưng vì lý do công ty làm ăn không hiệu quả, tôi đã được sự đồng ý của hội đồng cổ đông và chuyển nhượng phần cổ phần của tôi cho một thành viên khác trong hội đồng cổ đông. Vậy cho tôi hỏi là số tiền tôi góp vốn bao đầu có được rút ra không? Công ty tôi mới thành lập từ tháng 3/2014. Xin cảm ơn luật sư.

Trả lời:

Chào bạn, trường hợp bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

Điểm d khoản 1 Điều 110 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: “Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật này."

Đối chiếu với các quy định tại khoản 3 Điều 119 Luật Doanh nghiệp 2014:

"Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó."

Và quy định tại khoản 1 Điều 126 Luật Doanh nghiệp 2014:

"Cổ phần được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 của Luật này và Điều lệ công ty có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần. Trường hợp Điều lệ công ty có quy định hạn chế về chuyển nhượng cổ phần thì các quy định này chỉ có hiệu lực khi được nêu rõ trong cổ phiếu của cổ phần tương ứng."
 
Như vậy, căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành thì:

Nếu bạn là cổ đông phổ thông thì bạn có thể rút vốn ra khỏi công ty cổ phần bằng hình thức chuyển nhượng cổ phần cho người khác nếu điều lệ công ty không quy định về hạn chế chuyển nhượng cổ phần.

Trong trường hợp, bạn là cổ đông sáng lập thì bạn chỉ có thể rút vốn ra khỏi công ty bằng hình thức chuyển nhượng cổ phần cho người khác khi kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến thời điểm chuyển nhượng đã được 3 năm. Sau thời điểm 3 năm, cổ đông sáng lập có thể tự do chuyển nhượng cổ phần phổ thông cho thành viên sáng lập khác. Nhưng nếu muốn chuyển nhượng cổ phần đó cho người không phải là cổ đông sáng lập thì phải được sự chấp thuận của đại hội đồng cổ đông.
 
Trân trọng!

                                                                                                                                                                     VPLS Nguyễn Đình Thơ