vi-VNen-US
Hotline: 0913460889 (Mr. Thơ – Luật sư)

Công chức được tham gia vào doanh nghiệp dưới hình thức nào?

01/04/2014 14:08        

Câu hỏi:

Tôi có một khoản tiền tiết kiệm và có nhu cầu tham gia vào một loại hình kinh doanh bằng cách trở thành thành viên của một loại hình doanh nghiệp cụ thể nào đó. Nhưng tôi hiện là công chức nhà nước thì tôi có thể tham gia vào những loại hình doanh nghiệp nào và thông qua những cách thức nào? Xin cảm ơn. Mong sớm nhận được hồi âm của Luật sư!

Trả lời:

Chào bạn, trường hợp bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

Điều 13 Luật Doanh nghiệp quy định về quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần và quản lý doanh nghiệp như sau:

1. Tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Tổ chức, cá nhân sau đây không được quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

b) Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức;

c) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam;

d) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp 100% vốn sở hữu nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo uỷ quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

đ) Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;

e) Người đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị Toà án cấm hành nghề kinh doanh;

g) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản.

3. Tổ chức, cá nhân có quyền mua cổ phần của công ty cổ phần, góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này.

4. Tổ chức, cá nhân sau đây không được mua cổ phần của công ty cổ phần, góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh theo quy định của Luật này:

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài sản nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp để thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

b) Các đối tượng không được góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

Đối chiếu quy định trên thì bạn là công chức nên không được quyền thành lập và quản lý bất kỳ loại hình doanh nghiệp nào. Về việc tham gia dưới hình thức mua cổ phần của công ty cổ phần, góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh thì cần phân biệt như sau:

 - Bạn không thể góp vốn vào công ty TNHH vì theo quy định của pháp luật thì người góp vốn đương nhiên là thành viên Hội đồng thành viên của Công ty trách nhiệm hữu hạn (khoản 1 Điều 47 Luật Doanh nghiệp) và khi là thành viên của Hội đồng thành viên của công ty thì bạn có quyền quản lý công ty (như trên đã nêu, bạn là công chức nên không được quản lý công ty).

- Bạn được góp vốn vào công ty cổ phần nhưng chỉ với tư cách là cổ đông (không được tham gia Hội đồng quản trị vì thành viên Hội đồng quản trị là người quản lý doanh nghiệp theo Khoản 13 Điều 4 Luật Doanh nghiệp).

- Bạn được góp vốn vào công ty hợp danh với tư cách là thành viên góp vốn (không được tham gia với tư cách là thành viên hợp danh vì thành viên hợp danh là người quản lý công ty hợp danh theo Khoản 13 Điều 4 Luật Doanh nghiệp).

 Trân trọng.