vi-VNen-US
Hotline: 0913460889 (Mr. Thơ – Luật sư)

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông có hợp pháp khi vi phạm trình tự, thủ tục không?

22/07/2013 08:42        

Câu hỏi:

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông có hợp pháp khi vi phạm trình tự, thủ tục không?

Trả lời:

Thông thường, một quyết định của Đại hội đồng cổ đông được coi là hợp pháp khi thỏa mãn hai điều kiện: (i)Vấn đề được quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; (ii)Trình tự, thủ tục để thông qua quyết định phải hợp pháp. Nếu thiếu một trong hai điều kiện thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông không có giá trị pháp lý. Vì vậy, nếu vi phạm trình tự, thủ tục thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông không hợp pháp.

Tuy nhiên, Luật Doanh nghiệp 2005 quy định một trường hợp ngoại lệ tại Khoản 4 Điều 104 như sau: “Các quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông với số cổ đông trực tiếp và uỷ quyền tham dự đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục triệu tập, nội dung chương trình họp và thể thức tiến hành họp không được thực hiện đúng như quy định”.

Hiện nay, quy định tại Khoản 4 Điều 104 Luật Doanh nghiệp 2005 được hiểu khác nhau. Ý kiến thứ nhất cho rằng phải có 100% cổ đông có quyền biểu quyết dự họp và 100% cổ đông dự họp biểu quyết đồng ý thì không quan tâm tới trình tự, thủ tục. Ý kiến thứ hai cho rằng chỉ cần 100% cổ đông đến dự họp đã đủ để không cần quan tâm tới trình tự, thủ tục; còn tỷ lệ biểu quyết vẫn là 65% (nếu là vấn đề thông thường) hoặc 75% (nếu là vấn đề quan trọng).

Xem xét kỹ quy định có thể thấy ý kiến thứ hai là hợp lý và phản ánh đúng nội dung của Khoản 4 Điều 104 Luật Doanh nghiệp 2005 vì mục đích của trình tự, thủ tục là để bảo đảm quyền dự họp và biểu quyết của cổ đông không bị xâm phạm. Nếu tất cả cổ đông đến dự họp đầy đủ thì quyền dự họp và biểu quyết của cổ đông đã được đảm bảo. Do đó, tỷ lệ biểu quyết thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông vẫn áp dụng tỷ lệ 65% hoặc 75% như quy định của Luật Doanh nghiệp 2005 và Điều lệ công ty.