vi-VNen-US
Hotline: 0913460889 (Mr. Thơ – Luật sư)

Nhà đầu tư nước ngoài có bị giới hạn tỷ lệ vốn góp vào các doanh nghiệp Việt Nam không?

18/07/2013 10:27        

Câu hỏi:

Công ty tôi là loại hình Cty TNHH 2 thành viên thực hiện kinh doanh trong lĩnh vực phân phối sản phẩm nhập khẩu từ nước ngoài. Một thành viên Việt Nam trong Công ty muốn chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho 1 tổ chức hoặc cá nhân người nước ngoài thì liên hệ với cơ quan nào? Hiện nay, tỷ lệ phần vốn góp của người nước ngoài được cho phép là bao nhiêu? Luật Đầu tư có quy định việc này hay không?

Trả lời:

- Thứ nhất, theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định 102/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp:

Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc nhận chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên hoặc của chủ sở hữu công ty theo quy định về góp vốn hoặc chuyển nhượng phần vốn góp và đăng ký thay đổi thành viên theo quy định tương ứng của Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.

Việc đăng ký thay đổi thành viên đối với công ty đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư thực hiện tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý về đầu tư.

Việc đăng ký thay đổi thành viên trong trường hợp khác thực hiện tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

Câu hỏi của bạn chỉ nói đến loại hình công ty là Công ty TNHH 2 thành viên trở lên mà không nói rõ Công ty chị được thành lập theo Luật Doanh nghiệp hay Luật Đầu tư. Do đó, theo quy định trên thì việc đăng ký thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần phần vốn góp sẽ được thực hiện tại cơ quan quản lý về đầu tư nếu công ty bạn đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư hoặc thực hiện tại cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Thứ hai, hiện nay Nghị định 108/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 10 như sau: "Nhà đầu tư khi góp vốn, mua cổ phần, sáp nhập, mua lại doanh nghiệp tại Việt Nam phải: thực hiện các quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên về tỷ lệ góp vốn, hình thức đầu tư và lộ trình mở cửa thị trường; tuân thủ các quy định về điều kiện tập trung kinh tế của pháp luật về cạnh tranh và pháp luật về doanh nghiệp; đáp ứng điều kiện đầu tư trong trường hợp dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện". Cụ thể hơn, tại Điều 3 Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 88/2009/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định về mức vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài như sau:

1. Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của các công ty đại chúng theo tỷ lệ quy định của pháp luật về chứng khoán và các văn bản hướng dẫn liên quan.

2. Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực, ngành nghề thuộc pháp luật chuyên ngành theo tỷ lệ quy định của pháp luật chuyên ngành đó.

3. Tỷ lệ góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh thương mại dịch vụ tuân theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

4. Đối với doanh nghiệp Việt Nam hoạt động đa ngành nghề, đa lĩnh vực, bao gồm cả một số ngành nghề, lĩnh vực có quy định khác nhau về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài thì nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn, mua cổ phần không quá mức của ngành nghề, lĩnh vực có quy định tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài thấp nhất.

5. Đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần theo tỷ lệ tại phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhưng không vượt mức quy định nếu doanh nghiệp chuyển đổi hoạt động trong các lĩnh vực thuộc các trường hợp nêu tại khoản 2, 3, 4 Điều này.

6. Ngoài các trường hợp nêu trên, nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn, mua cổ phần trong các doanh nghiệp Việt Nam với mức không hạn chế.

Trân trọng.