vi-VNen-US
Hotline: 0913460889 (Mr. Thơ – Luật sư)

Công ty CP có mấy loại cổ phần?

11/02/2014 09:13        

Câu hỏi:

Tôi cùng với hai người bạn nữa đang chuẩn bị thành lập công ty cổ phần hoạt động trong lĩnh vực tin học và viễn thông, vốn điều lệ 5 tỷ đồng, các cổ đông sáng lập đăng ký mua 20% tổng số cổ phần và chào bán 80% cổ phần, toàn bộ cổ phần mà cổ đông sáng lập đăng ký mua là cổ phần ưu đãi biểu quyết. Xin hỏi, công ty cổ phần có mấy loại cổ phần và việc toàn bộ cổ phần chúng tôi dự định mua là cổ phần ưu đãi biểu quyết có phù hợp với quy định của pháp luật không?

Trả lời:

Chào bạn, trường hợp bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2005, công ty cổ phần bắt buộc phải có cổ phần phổ thông và có thể có cổ phần ưu đãi; cổ phần ưu đãi bao gồm: cổ phần ưu đãi biểu quyết, cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại hoặc cổ phần ưu đãi khác do điều lệ công ty quy định. Cổ phần phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi, trong khi đó, cổ phần ưu đãi có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Mỗi loại cổ phần tạo cho cổ đông nắm giữ nó các quyền và nghĩa vụ tương ứng.

Trong cổ phần ưu đãi, cổ phần ưu đãi biểu quyết là cổ phần có số phiếu biểu quyết nhiều hơn cổ phần phổ thông. Số phiếu biểu quyết của cổ phần ưu đãi biểu quyết do các cổ đông sáng lập thỏa thuận và ghi vào điều lệ công ty. Chỉ có cổ đông sáng lập công ty hoặc tổ chức được Chính phủ ủy quyền mới được nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết. Tuy nhiên, xin lưu ý, cổ phần ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chỉ có hiệu lực trong thời hạn ba năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; sau thời hạn này, cổ phần ưu đãi biểu quyết sẽ chuyển thành cổ phần phổ thông.

Cũng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, "các cổ đông sáng lập phải cùng nhau đăng ký mua ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông được quyền chào bán". Căn cứ vào quy định này, việc các cổ đông sáng lập của công ty bạn dự định mua 20% tổng số cổ phần và toàn bộ số cổ phần này là cổ phần ưu đãi biểu quyết là không phù hợp với quy định của pháp luật. Do vậy, ngoài số cổ phần ưu đãi biểu quyết, các bạn phải đăng ký mua thêm 20% tổng số cổ phần phổ thông chào bán.

Trân trọng.