Danh sách văn bản thuộc lĩnh vực: Án lệ


Số/Ký hiệuNgày phát hànhTrích yếu
30/2020/AL05/02/2020 ÁN LỆ SỐ 30 "VỀ HÀNH VI CỐ Ý ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CHÈN LÊN BỊ HẠI SAU KHI XẢY RA TAI NẠN GIAO THÔNG", CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 15/04/2020.
31/2020/AL05/02/2020 ÁN LỆ SỐ 31 "VỀ XÁC ĐỊNH QUYỀN THUÊ NHÀ, MUA NHÀ THUỘC SỞ HỮU CỦA NHÀ NƯỚC THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/CP NGÀY 05-7-1994 CỦA CHÍNH PHỦ LÀ QUYỀN TÀI SẢN" CÓ HIỆU LỰC TỪ 15/04/2020
32/2020/AL05/02/2020 ÁN LỆ SỐ 32 "VỀ TRƯỜNG HỢP ĐẤT DO CÁ NHÂN KHAI PHÁ NHƯNG SAU ĐÓ XUẤT CẢNH ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI VÀ NGƯỜI KHÁC ĐÃ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ỔN ĐỊNH, LÂU DÀI" CÓ HIỆU LỰC TỪ 15/04/2020
33/2020/AL05/02/2020 ÁN LỆ SỐ 33 "VỀ TRƯỜNG HỢP CÁ NHÂN ĐƯỢC NHÀ NƯỚC GIAO ĐẤT NHƯNG KHÔNG SỬ DỤNG MÀ ĐỂ NGƯỜI KHÁC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ỔN ĐỊNH, LÂU DÀI" CÓ HIỆU LỰC TỪ 15/04/2020
34/2020/AL05/02/2020 ÁN LỆ SỐ 34 "VỀ QUYỀN LẬP DI CHÚC ĐỊNH ĐOẠT GIÁ TRỊ BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT TRONG TRƯỜNG HỢP ĐẤT BỊ NHÀ NƯỚC THU HỒI CÓ BỒI THƯỜNG" CÓ HIỆU LỰC TỪ 15/04/2020
35/2020/AL05/02/2020 ÁN LỆ SỐ 35 "VỀ NGƯỜI VIỆT NAM TRƯỚC KHI ĐI ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI GIAO LẠI ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHO NGƯỜI Ở TRONG NƯỚC SỬ DỤNG" CÓ HIỆU LỰC TỪ 15/04/2020
36/2020/AL05/02/2020 ÁN LỆ SỐ 36 "VỀ HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT BỊ THU HỒI, HỦY BỎ" CÓ HIỆU LỰC TỪ 15/04/2020
37/2020/AL05/02/2020 ÁN LỆ SỐ 37 "VỀ HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM TÀI SẢN TRONG TRƯỜNG HỢP BÊN MUA BẢO HIỂM ĐÓNG PHÍ BẢO HIỂM SAU KHI KẾT THÚC THỜI HẠN ĐÓNG PHÍ BẢO HIỂM" CÓ HIỆU LỰC TỪ 15/04/2020
27/2019/AL22/08/2019 ÁN LỆ SỐ 27 VỀ THỤ LÝ, GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH LIÊN QUAN ĐẾN NHÀ ĐẤT MÀ NHÀ NƯỚC ĐÃ QUẢN LÝ, BỐ TRÍ SỬ DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ NHÀ ĐẤT VÀ CHÍNH SÁCH CẢI TẠO XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRƯỚC 01/7/1991
28/2019/AL22/08/2019 ÁN LỆ SỐ 28 VỀ TỘI "GIẾT NGƯỜI TRONG TRẠNG THÁI TINH THẦN BỊ KÍCH ĐỘNG MẠNH"
29/1019/AL22/08/2019 ÁN LỆ SỐ 29 VỀ TÀI SẢN BỊ CHIẾM ĐOẠT TRONG TỘI "CƯỚP TÀI SẢN"
18/2018/AL17/10/2018 ÁN LỆ SỐ 18 VỀ HÀNH VI GIẾT NGƯỜI ĐANG THI HÀNH CÔNG VỤ TRONG TỘI "GIẾT NGƯỜI"
19/2018/AL17/10/2018 ÁN LỆ SỐ 19 VỀ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI SẢN BỊ CHIẾM ĐOẠT TRONG TỘI "THAM Ô TÀI SẢN"
20/2018/AL17/10/2018 ÁN LỆ SỐ 20 VỀ XÁC LẬP QUAN HỆ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG SAU KHI HẾT THỜI GIAN THỬ VIỆC.
21/2018/AL17/10/2018 ÁN LỆ SỐ 21 VỀ LỖI VÀ THIỆT HẠI TRONG TRƯỜNG HỢP ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG CHO THUÊ TÀI SẢN
22/2018/AL17/10/2018 ÁN LỆ SỐ 22 VỀ KHÔNG VI PHẠM NGHĨA VỤ CUNG CẤP THÔNG TIN TÌNH TRẠNG BỆNH LÝ TRONG HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ
23/2018/AL17/10/2018 ÁN LỆ SỐ 23 VỀ HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ KHI BÊN MUA BẢO HIỂM KHÔNG ĐÓNG PHÍ BẢO HIỂM DO LỖI CỦA DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM
24/2018/AL17/10/2018 ÁN LỆ SỐ 24 VỀ DI SẢN THỪA KẾ CHUYỂN THÀNH TÀI SẢN THUỘC QUYỀN SỞ HỮU, QUYỀN SỬ DỤNG HỢP PHÁP CỦA CÁ NHÂN
25/2018/AL17/10/2018 ÁN LỆ SỐ 25 VỀ KHÔNG PHẢI CHỊU PHẠT CỌC VÌ LÝ DO KHÁCH QUAN
26/2018/AL17/10/2018 ÁN LỆ SỐ 26 VỀ XÁC ĐỊNH THỜI ĐIỂM BẮT ĐẦU TÍNH THỜI HIỆU VÀ THỜI HIỆU YÊU CẦU CHIA DI SẢN THỪA KẾ LÀ BẤT ĐỘNG SẢN.
11/2017/AL14/12/2017 ÁN LỆ SỐ 11 VỀ CÔNG NHẬN HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT MÀ TRÊN ĐẤT CÓ TÀI SẢN KHÔNG THUỘC SỞ HỮU CỦA BÊN THẾ CHẤP TRONG VỤ ÁN "TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG"
12/2017/AL14/12/2017 ÁN LỆ SỐ 12 VỀ XÁC ĐỊNH TRƯỜNG HỢP ĐƯƠNG SỰ ĐƯỢC TRIỆU TẬP HỢP LỆ LẦN THỨ NHẤT SAU KHI TÒA ÁN ĐÃ HOÃN PHIÊN TÒA
13/2017/AL14/12/2017 ÁN LỆ SỐ 13 VỀ HIỆU LỰC THANH TOÁN CỦA THƯ TÍN DỤNG (L/C) TRONG TRƯỜNG HỢP HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ LÀ CƠ SỞ CỦA L/C BỊ HỦY BỎ
14/2017/AL14/12/2017 ÁN LỆ SỐ 14 VỀ CÔNG NHẬN ĐIỀU KIỆN CỦA HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT MÀ ĐIỀU KIỆN KHÔNG ĐƯỢC GHI TRONG HỢP ĐỒNG
15/2016/AL14/12/2017 ÁN LỆ SỐ 15 VỀ CÔNG NHẬN THỎA THUẬN MIỆNG CỦA CÁC ĐƯƠNG SỰ TRONG VIỆC CHUYỂN ĐỔI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP
16/2017/AL14/12/2017 ÁN LỆ SỐ 16 VỀ CÔNG NHẬN HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT LÀ DI SẢN THỪA KẾ DO MỘT TRONG CÁC ĐỒNG THỪA KẾ CHUYỂN NHƯỢNG
17/2017/AL14/12/2017 ÁN LỆ SỐ 17 VỀ TÌNH TIẾT "CÓ TÍNH CHẤT CÔN ĐỒ" TRONG TỘI "GIẾT NGƯỜI" CÓ ĐỒNG PHẠM
07/2016/AL17/10/2016 ÁN LỆ SỐ 07 VỀ VỤ ÁN "TRANH CHẤP QUYỀN SỞ HỮU, SỬ DỤNG NHÀ" LIÊN QUAN ĐẾN HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ ĐƯỢC XÁC LẬP TRƯỚC NGÀY 01/7/1991 CÓ 01 BÊN KHÔNG KÝ TÊN TRONG HỢP ĐỒNG
08/2016/AL17/10/2016 ÁN LỆ SỐ 08 VỀ LÃI CHẬM TRẢ TRONG VỤ ÁN "TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG"
09/2016/AL17/10/2016 ÁN LỆ SỐ 09 VỀ LÃI SUẤT NỢ QUÁ HẠN, SỐ TIỀN PHẠT VI PHẠM HỢP ĐỒNG VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI TRONG VỤ ÁN "TRANH CHẤP VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA"
10/2016/AL17/10/2016 ÁN LỆ SỐ 10 VỀ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH "KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÀI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT" CÓ ĐỐI TƯỢNG KHỞI KIỆN LÀ QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH
01/2016/AL06/04/2016 ÁN LỆ SỐ 01 VỀ VỤ ÁN "GIẾT NGƯỜI" CÓ ĐỒNG PHẠM, TRONG ĐÓ NGƯỞI THỰC HÀNH THỰC HIỆN HÀNH VI PHẠM TỘI VƯỢT QUÁ Ý CHÍ CỦA NGƯỜI CHỦ MƯU
02/2016/AL06/04/2016 ÁN LỆ SỐ 02 VỀ NHỜ NGƯỜI ĐỨNG TÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT HỘ
03/2016/AL06/04/2016 ÁN LỆ SỐ 03 VỀ VỤ ÁN "LY HÔN" LIÊN QUAN ĐẾN TÀI SẢN CHUNG CÓ ĐƯỢC TỪ VIỆC TẶNG CHO.
04/2016/AL06/04/2016 ÁN LỆ SỐ 04 VỀ VỤ ÁN "TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT" LIÊN QUAN ĐẾN TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHÔNG TRONG ĐÓ CÓ 01 NGƯỜI BIẾT NHƯNG KHÔNG PHẢN ĐỐI.
05/2016/AL06/04/2016 ÁN LỆ SỐ 05 VỀ VỤ ÁN "TRANH CHẤP DI SẢN THỪA KẾ" LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG SỨC ĐÓNG GÓP VÀO VIỆC QUẢN LÝ, TÔN TẠO DI SẢN THỪA KẾ.
06/2016/AL06/04/2016 ÁN LỆ SỐ 06 VỀ VỤ ÁN "TRANH CHẤP THỪA KẾ" CÓ NGƯỜI THỪA KẾ Ở NƯỚC NGOÀI CHƯA RÕ ĐỊA CHỈ
  Tìm kiếm
Đối tác
Khách hàng
Công ty Huyndai Vinashin (Khánh Hòa) Công ty Yến Sào Khánh Hòa Công ty TNHH Sản Xuất Ô tô JRD Việt Nam (Phú Yên) Công ty TNHH Long Hiệp (Khánh Hòa) Công ty Marine Farms Vietnam (Khánh Hòa) Chi nhánh Ngân hàng BIDV Khánh Hòa Chi nhánh Ngân hàng Vietcombank Ba Đình (Hà Nội) Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Vinaconex (Vinaconex UPGC) Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (TP. HCM) Công ty Cổ phần Xây dựng Hiệp Hòa (Phú Yên) Công ty Cổ phần Vinacafe Sơn Thành (Phú Yên)
Thăm gò ý kiến
1. Anh/chị có thường xuyên sử dụng dịch vụ pháp lý của luật sư?2. Khi có nhu cầu về dịch vụ pháp lý anh/chị thường tìm đến luật sư qua thông tin nguồn nào?
3. Cảm nhận của anh/chị về dịch vụ pháp lý của chúng tôi?Gửi bình chọn 
 
Lượt truy cập
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NGUYỄN ĐÌNH THƠ
Giấy phép số: 37.01.0002/TP/ĐKHD, Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 12/9/2002
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Đình Thơ
Địa chỉ:119B Ngô Gia Tự - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: 0258. 3511090  /  Fax: 0258. 3510957  /  Email: nguyenlawyer82@gmail.com