Danh sách văn bản thuộc lĩnh vực: Pháp Luật Công nghệ thông tin


Số/Ký hiệuNgày phát hànhTrích yếu
72/2013/NĐ-CP15/07/2013 QUẢN LÝ, CUNG CẤP, SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET VÀ THÔNG TIN TRÊN MẠNG
12/2013/TT-BCT20/06/2013 QUY ĐỊNH THỦ TỤC THÔNG BÁO, ĐĂNG KÝ VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
11/2013/TT-BTTTT13/05/2013 DANH MỤC DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THỰC HIỆN BÁO CÁO GIÁ THÀNH THỰC TẾ, GIÁ THÀNH KẾ HOẠCH
12/2013/TT-BTTTT13/05/2013 HƯỚNG DẪN CẤP PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG
09/2013/TT-BTTTT08/04/2013 BAN HÀNH DANH MỤC SẢN PHẨM PHẦN MỀM VÀ PHẦN CỨNG, ĐIỆN TỬ
08/2013/TT-BTTTT26/03/2013 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG
02/2013/TT-BTTTT22/01/2013 QUY ĐỊNH DANH MỤC DỊCH VỤ VIỄN THÔNG BẮT BUỘC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
01/2013/TT-BTTTT10/01/2013 BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
23/2012/TT-BTTTT19/12/2012 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ TEM BƯU CHÍNH
22/2012/TT-BTTTT18/12/2012 QUY ĐỊNH VỀ PHẠM VI DỊCH VỤ BƯU CHÍNH DÀNH RIÊNG
20/2012/TT-BTTTT04/12/2012 BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
14/2012/TT-BTTTT12/10/2012 QUY ĐỊNH GIÁ CƯỚC DỊCH VỤ THÔNG TIN DI ĐỘNG MẶT ĐẤT
77/2012/NĐ-CP05/10/2012 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 90/2008/NĐ-CP NGÀY 13 THÁNG 8 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHỐNG THƯ RÁC
11/2012/TT-BTTTT17/07/2012 QUY ĐỊNH DANH MỤC SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐÃ QUA SỬ DỤNG CẤM NHẬP KHẨU
05/2012/TT-BTTTT18/05/2012 PHÂN LOẠI CÁC DỊCH VỤ VIỄN THÔNG
35/2011/TT-BTTTT06/12/2011 HỦY BỎ TIÊU CHUẨN NGÀNH VỀ ĐIỆN TỬ, VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
33/2011/TT-BTTTT01/11/2011 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VIỆC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ ĐIỆN TỬ, GIẤY PHÉP CHUYÊN TRANG BÁO CHÍ ĐIỆN TỬ
26/2011/TT-BTTTT04/10/2011 BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ VIỄN THÔNG
16/2011/TT-BTTTT30/06/2011 QUY ĐỊNH VỀ KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VIỄN THÔNG VÀ ĐÀI VÔ TUYẾN ĐIỆN
17/2011/TT-BTTTT30/06/2011 BAN HÀNH DANH MỤC THIẾT BỊ VIỄN THÔNG VÀ ĐÀI VÔ TUYẾN ĐIỆN BẮT BUỘC KIỂM ĐỊNH
15/2011/TT-BTTTT28/06/2011 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH
47/2011/NĐ-CP17/06/2011 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA LUẬT BƯU CHÍNH
43/2011/NĐ-CP13/06/2011 QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CUNG CẤP THÔNG TIN VÀ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TRÊN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HOẶC CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
10/2011/TT-BTTTT14/04/2011 BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ VIỄN THÔNG
25/2011/NĐ-CP06/04/2011 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT VIỄN THÔNG
06/2011/TT-BTTTT28/02/2011 QUY ĐỊNH VỀ LẬP VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
01/2011/TT-BTTTT04/01/2011 CÔNG BỐ DANH MỤC TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
17/2010/TT-BKH22/07/2010 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THÍ ĐIỂM ĐẤU THẦU QUA MẠNG
49/2010/QH1217/06/2010 LUẬT BƯU CHÍNH SỐ 49/2010/QH12 ĐƯỢC QUỐC HỘI KHOÁ XII, KỲ HỢP THỨ 7 THÔNG QUA NGÀY 17/6/2010 VÀ CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01/01/2011.
11/2010/TT-BTTTT14/05/2010 QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG KHUYẾN MẠI ĐỐI VỚI DỊCH VỤ THÔNG TIN DI ĐỘNG
07/2010/TT-BTTTT02/03/2010 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 13/2009/TT-BTTTT NGÀY 30/3/2009 VỀ GIÁ CƯỚC DỊCH VỤ BƯU CHÍNH PHỔ CẬP
41/2009/QH1223/11/2009 LUẬT VIỄN THÔNG SỐ 41/2009/QH12 ĐƯỢC QUỐC HỘI KHOÁ XII, KỲ HỢP THỨ 6 THÔNG QUA NGÀY 23/11/2009 VÀ CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01/7/2010.
33/2009/TT-BTTTT19/11/2009 VỀ VIỆC BAN HÀNH CƯỚC KẾT NỐI CUỘC GỌI GIỮA HAI MẠNG THÔNG TIN DI ĐỘNG MẶT ĐẤT
11/2008/TT-BTTTT26/12/2008 HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN VÀ DUY TRÌ CUNG ỨNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH CHO NGƯ DÂN
78/2008/TT-BTC15/09/2008 HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 27/2007/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 2 NĂM 2007 VỀ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
97/2008/NĐ-CP28/08/2008 VỀ QUẢN LÝ, CUNG CẤP, SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRÊN INTERNET
90/2008/NĐ-CP13/08/2008 VỀ CHỐNG THƯ RÁC
09/2008/TT-BCT21/07/2008 HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VỀ CUNG CẤP THÔNG TIN VÀ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG TRÊN WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
02/2007/TT-BTTTT13/12/2007 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ GIÁ CƯỚC DỊCH VỤ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG
73/2007/NĐ-CP08/05/2007 VỀ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU, SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG MẬT MÃ ĐỂ BẢO VỆ THÔNG TIN KHÔNG THUỘC PHẠM VI BÍ MẬT NHÀ NƯỚC
71/2007/NĐ-CP03/05/2007 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VỀ CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
64/2007/NĐ-CP10/04/2007 ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
26/2007/NĐ-CP15/02/2007 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ VỀ CHỮ KÝ SỐ VÀ DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ
42/2009/QH1223/11/2006 LUẬT TẦN SỐ VO 6TUYẾN ĐIỆN SỐ 42/2009/QH12 ĐƯỢC QUỐC HỘI KHOÁ XII, KỲ HỢP THỨ 6 THÔNG QUA NGÀY 23/11/2009 VÀ CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01/7/2010.
115/2006/NĐ-CP04/10/2006 VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
67/2006/QH1129/06/2006 LUẬT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN SỐ 67/2006/QH11 ĐƯỢC QUỐC HỘI KHOÁ XI, KỲ HỢP THỨ 9 THÔNG QUA NGÀY 29/6/2006 VÀ CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01/01/2007.
51/2005/QH1129/11/2005 LUẬT GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ SỐ 51/2005/QH11 ĐƯỢC QUỐC HỘI KHOÁ XI, KỲ HỢP THỨ 8 THÔNG QUA NGÀY 29/11/2005 VÀ CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01/3/2006.
  Tìm kiếm
  VIdeo
Đối tác
Khách hàng
Công ty Huyndai Vinashin (Khánh Hòa) Công ty Yến Sào Khánh Hòa Công ty TNHH Sản Xuất Ô tô JRD Việt Nam (Phú Yên) Công ty TNHH Long Hiệp (Khánh Hòa) Công ty Marine Farms Vietnam (Khánh Hòa) Chi nhánh Ngân hàng BIDV Khánh Hòa Chi nhánh Ngân hàng Vietcombank Ba Đình (Hà Nội) Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Vinaconex (Vinaconex UPGC) Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (TP. HCM) Công ty Cổ phần Xây dựng Hiệp Hòa (Phú Yên) Công ty Cổ phần Vinacafe Sơn Thành (Phú Yên)
Thăm gò ý kiến
1. Anh/chị có thường xuyên sử dụng dịch vụ pháp lý của luật sư?2. Khi có nhu cầu về dịch vụ pháp lý anh/chị thường tìm đến luật sư qua thông tin nguồn nào?
3. Cảm nhận của anh/chị về dịch vụ pháp lý của chúng tôi?Gửi bình chọn 
 
Lượt truy cập
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NGUYỄN ĐÌNH THƠ
Giấy phép số: 37.01.0002/TP/ĐKHD, Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 12/9/2002
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Đình Thơ
Địa chỉ:119B Ngô Gia Tự - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: 058. 3511090  /  Fax: 058. 3510957  /  Email: nguyenlawyer82@gmail.com