Danh sách văn bản thuộc lĩnh vực: Pháp Luật Giao thông


Số/Ký hiệuNgày phát hànhTrích yếu
100/2019/NĐ-CP30/12/2019 NGHỊ ĐỊNH "QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VÀ ĐƯỜNG SẮT" CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/01/2020
30/2014/NĐ-CP14/04/2014 VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH VẬN TẢI BIỂN VÀ DỊCH VỤ HỖ TRỢ VẬN TẢI BIỂN
171/2013/NĐ-CP13/11/2013 QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VÀ ĐƯỜNG SẮT
19/2013/TT-BGTVT06/08/2013 QUY ĐỊNH VIỆC ÁP DỤNG QUY TẮC QUỐC TẾ VỀ PHÒNG NGỪA ĐÂM VA TÀU THUYỀN TRÊN BIỂN
07/2013/TT-BGTVT03/05/2013 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, VẬN HÀNH VÀ KHAI THÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẤY PHÉP LÁI XE
12/2013/TT-BCA01/03/2013 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 3 ĐIỀU 20 THÔNG TƯ SỐ 36/2010/TT-BCA NGÀY 12/10/2010 QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ XE
01/2013/TT-BGTVT08/01/2013 QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT
51/2012/TT-BGTVT20/12/2012 QUY ĐỊNH VỀ BẢN ĐỒ, SƠ ĐỒ HÀNG KHÔNG
50/2012/TT-BGTVT19/12/2012 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI LỎNG CÓ DẦU TỪ TÀU BIỂN TẠI CẢNG BIỂN VIỆT NAM
47/2012/TT-BGTVT12/11/2012 QUY ĐỊNH VỀ TUẦN TRA, KIỂM TRA BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
40/2012/TT-BGTVT26/09/2012 QUY ĐỊNH VỀ TRANG PHỤC CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
38/2012/TT-BGTVT19/09/2012 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, KHAI THÁC CẦU CHUNG
36/2012/TT-BGTVT13/09/2012 QUY ĐỊNH CẤP KỸ THUẬT ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
33/2012/TT-BGTVT15/08/2012 QUY ĐỊNH VỀ ĐƯỜNG NGANG
18/2012/QH1321/06/2012 LUẬT BIỂN VIỆT NAM SỐ 18/2012/QH13 ĐƯỢC QUỐC HỘI KHOÁ XIII, KỲ HỢP THỨ 3 THÔNG QUA NGÀY 21/6/2012 VÀ CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01/01/2013.
51/2012/NĐ-CP11/06/2012 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 81/2010/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 7 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ AN NINH HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG
17/2012/TT-BGTVT29/05/2012 BAN HÀNH “QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ BÁO HIỆU ĐƯỜNG BỘ”
16/2012/TT-BGTVT25/05/2012 QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO, CẤP VÀ QUẢN LÝ CHỨNG CHỈ THẨM TRA VIÊN AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
16/2012/TT-BCA29/03/2012 QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CẢI TẠO XE CƠ GIỚI TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN
21/2012/NĐ-CP21/03/2012 VỀ QUẢN LÝ CẢNG BIỂN VÀ LUỒNG HÀNG HẢI
18/2012/NĐ-CP13/03/2012 QUỸ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ
67/2011/TT-BGTVT29/12/2011 VỀ VIỆC BAN HÀNH 03 QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT
65/2011/TT-BGTVT27/12/2011 QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KIỂM VIÊN TÀU BIỂN
64/2011/TT-BGTVT26/12/2011 QUY ĐỊNH BIỆN PHÁP SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TRONG HOẠT ĐỘNG GIAO THÔNG VẬN TẢI
75/2011/TT-BCA17/11/2011 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỂM 3.1.7 KHOẢN 3 ĐIỀU 7 THÔNG TƯ SỐ 36/2010/TT-BCA NGÀY 12/10/2010 QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ XE
53/2011/TT-BGTVT24/10/2011 QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN HOẠT ĐỘNG BAY
89/2011/NĐ-CP10/10/2011 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 87/2009/NĐ-CP NGÀY 19 THÁNG 10 NĂM 2009 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC
77/2011/NĐ-CP01/09/2011 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 29/2009/NĐ-CP NGÀY 26 THÁNG 3 NĂM 2009 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐĂNG KÝ VÀ MUA, BÁN TÀU BIỂN
60/2011/NĐ-CP20/07/2011 QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
47/2011/TT-BGTVT30/06/2011 QUY ĐỊNH VỀ TIẾP NHẬN TRUYỀN PHÁT VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN AN NINH HÀNG HẢI
48/2011/NĐ-CP21/06/2011 QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HÀNG HẢI
49/2011/NĐ-CP21/06/2011 VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HOA TIÊU HÀNG HẢI
23/2011/TT-BGTVT31/03/2011 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA
19/2011/TT-BGTVT31/03/2011 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 16/2010/TT-BGTVT NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2010 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ QUẢN LÝ, KHAI THÁC CẢNG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY
20/2011/TT-BGTVT31/03/2011 QUY ĐỊNH VỀ VẬN TẢI HÀNH KHÁCH ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
21/2011/TT-BGTVT31/03/2011 QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA
15/2011/TT-BNNPTNT29/03/2011 BAN HÀNH “QUY CHẾ THÔNG TIN ĐỐI VỚI TÀU CÁ HOẠT ĐỘNG TRÊN BIỂN”
39/2010/TT-BGTVT31/12/2010 VỀ VIỆC BAN HÀNH 03 QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHỤ TÙNG PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ
40/2010/TT-BGTVT31/12/2010 QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC ĐIỀU TIẾT KHỐNG CHẾ ĐẢM BẢO GIAO THÔNG VÀ CHỐNG VA TRÔI TRÊN ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
36/2010/TT-BCA12/10/2010 QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ XE
37/2010/TT-BCA12/10/2010 QUY ĐỊNH QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ XE
28/2010/TT-BGTVT13/09/2010 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ CÔNG TÁC BẢO ĐẢM CHUYẾN BAY CHUYÊN CƠ
81/2010/NĐ-CP14/07/2010 VỀ AN NINH HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG
14/2010/TT-BGTVT24/06/2010 QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ
11/2010/TT-BGTVT20/04/2010 BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA “QUY PHẠM THIẾT BỊ NÂNG HÀNG TÀU BIỂN”
10/2010/TT-BGTVT19/04/2010 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ
34/2010/NĐ-CP02/04/2010 QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
08/2010/TT-BGTVT19/03/2010 QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA THANH TRA ĐƯỜNG BỘ
11/2010/NĐ-CP24/02/2010 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
05/2010/TT-BGTVT09/02/2010 QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRẠM THU PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ
109/2009/NĐ-CP01/12/2009 QUY ĐỊNH VỀ TÍN HIỆU CỦA XE ĐƯỢC QUYỀN ƯU TIÊN
32/2009/TT-BGTVT30/11/2009 QUY ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THUYỀN VIÊN, NGƯỜI LÁI PHƯƠNG TIỆN THUỶ NỘI ĐỊA
28/2009/TT-BGTVT10/11/2009 QUY ĐỊNH VỀ PHƯƠNG THỨC BAY HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG
95/2009/NĐ-CP30/10/2009 QUY ĐỊNH NIÊN HẠN SỬ DỤNG ĐỐI VỚI XE Ô TÔ CHỞ HÀNG VÀ XE Ô TÔ CHỞ NGƯỜI
26/2009/TT-BGTVT28/10/2009 QUY ĐỊNH VỀ VIỆC VẬN CHUYỂN HÀNG KHÔNG VÀ HOẠT ĐỘNG HÀNG KHÔNG CHUNG
19/2009/TT-BGTVT08/09/2009 QUY ĐỊNH VỀ KHÍ TƯỢNG HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG
15/2009/TT-BGTVT04/08/2009 QUY ĐỊNH VỀ GIẢI QUYẾT SỰ CỐ, TAI NẠN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT
13/2009/TT-BGTVT17/07/2009 QUY ĐỊNH VỀ TỐC ĐỘ VÀ KHOẢNG CÁCH CỦA XE CƠ GIỚI XE MÁY CHUYÊN DÙNG THAM GIA GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
10/2009/TT-BGTVT24/06/2009 VỀ KIỂM TRA AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ
11/2009/TT-BGTVT24/06/2009 QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ
02/2009/TT-BGTVT03/04/2009 QUY ĐỊNH VỀ VIỆC KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT
29/2009/NĐ-CP26/03/2009 VỀ ĐĂNG KÝ VÀ MUA, BÁN TÀU BIỂN
03/2009/NĐ-CP09/01/2009 VỀ CÔNG TÁC BẢO ĐẢM CHUYẾN BAY CHUYÊN CƠ
23/2008/QH1213/11/2008 LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ SỐ 23/2008/QH12 ĐƯỢC QUỐC HỘI KHOÁ XII, KỲ HỢP THỨ 4 THÔNG QUA NGÀY 13/11/2008 VÀ CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01/7/2009.
04/2008/TT-BXD20/02/2008 HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ ĐƯỜNG ĐÔ THỊ
173/2007/NĐ-CP28/11/2007 VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HOA TIÊU HÀNG HẢI
94/2007/NĐ-CP04/06/2007 VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BAY
83/2007/NĐ-CP25/05/2007 VỀ QUẢN LÝ, KHAI THÁC CẢNG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY
75/2007/NĐ-CP09/05/2007 VỀ ĐIỀU TRA SỰ CỐ, TAI NẠN TÀU BAY DÂN DỤNG
01/2007/TT-BCA-C1102/01/2007 QUY ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ, CẤP BIỂN SỐ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ
12
  Tìm kiếm
Đối tác
Khách hàng
Công ty Huyndai Vinashin (Khánh Hòa) Công ty Yến Sào Khánh Hòa Công ty TNHH Sản Xuất Ô tô JRD Việt Nam (Phú Yên) Công ty TNHH Long Hiệp (Khánh Hòa) Công ty Marine Farms Vietnam (Khánh Hòa) Chi nhánh Ngân hàng BIDV Khánh Hòa Chi nhánh Ngân hàng Vietcombank Ba Đình (Hà Nội) Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Vinaconex (Vinaconex UPGC) Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (TP. HCM) Công ty Cổ phần Xây dựng Hiệp Hòa (Phú Yên) Công ty Cổ phần Vinacafe Sơn Thành (Phú Yên)
Thăm gò ý kiến
1. Anh/chị có thường xuyên sử dụng dịch vụ pháp lý của luật sư?2. Khi có nhu cầu về dịch vụ pháp lý anh/chị thường tìm đến luật sư qua thông tin nguồn nào?
3. Cảm nhận của anh/chị về dịch vụ pháp lý của chúng tôi?Gửi bình chọn 
 
Lượt truy cập
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NGUYỄN ĐÌNH THƠ
Giấy phép số: 37.01.0002/TP/ĐKHD, Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 12/9/2002
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Đình Thơ
Địa chỉ:119B Ngô Gia Tự - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: 0258. 3511090  /  Fax: 0258. 3510957  /  Email: nguyenlawyer82@gmail.com