Danh sách văn bản thuộc lĩnh vực: Pháp Luật Kế toán – Kiểm toán


Số/Ký hiệuNgày phát hànhTrích yếu
05/2019/TT-BTC25/01/2019 THÔNG TƯ "HƯỚNG DẪN KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ" CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/04/2019 ÁP DỤNG CHO NĂM TÀI CHÍNH BẮT ĐẦU TỪ NGÀY 01/01/2020
05/2019/NĐ-CP22/01/2019 NGHỊ ĐỊNH "VỀ KIỂM TOÁN NỘI BỘ" CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/04/2019
41/2018/NĐ-CP12/03/2018 NGHỊ ĐỊNH "QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP" CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/05/2018
25/2017/NĐ-CP14/03/2017 NGHỊ ĐỊNH "VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC" CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/01/2018
174/2016/NĐ-CP30/12/2016 NGHỊ ĐỊNH "QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KẾ TOÁN" CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/01/2017
88/2015/QH1320/11/2015 LUẬT "KẾ TOÁN" CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/01/2017
81/2015/QH1324/06/2015 LUẬT "KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC" CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/01/2016
105/2013/NĐ-CP16/09/2013 QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
64/2013/TT-BTC15/05/2013 HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2010/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ HOÁ ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ
17/2012/NĐ-CP13/03/2012 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
16/2011/TT-NHNN17/08/2011 QUY ĐỊNH VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ, KIỂM TOÁN NỘI BỘ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
67/2011/QH1229/03/2011 LUẬT KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP SỐ 67/2011/QH12 ĐƯỢC QUỐC HỘI KHOÁ XII, KỲ HỢP THỨ 9 THÔNG QUA NGÀY 29/3/2011 VÀ CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01/01/2012.
16/2011/NĐ-CP22/02/2011 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH SỐ 105/2004/NĐ-CP NGÀY 30 THÁNG 3 NĂM 2004 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
244/2009/TT-BTC31/12/2009 HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
139/2009/TT-BTC08/07/2009 HƯỚNG DẪN KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO QUỸ TÍCH LUỸ TRẢ NỢ
30/2009/NĐ-CP30/03/2009 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 105/2004/NĐ-CP NGÀY 30 THÁNG 3 NĂM 2004 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
95/2008/TT-BTC24/10/2008 HƯỚNG DẪN KẾ TOÁN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN
91/2008/NĐ-CP18/08/2008 VỀ CÔNG KHAI KẾT QUẢ KIỂM TOÁN VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
140 /2007/TT-BTC30/11/2007 HƯỚNG DẪN KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO CƠ SỞ NGOÀI CÔNG LẬP
72/2007/TT-BTC27/06/2007 HƯỚNG DẪN VIỆC ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN
53/2006/TT-BTC12/06/2006 HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG DOANH NGHIỆP
30/2006/NĐ-CP29/03/2006 VỀ THỐNG KÊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
07/2006/NĐ-CP10/01/2006 VỀ CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
37/2005/QH1114/06/2005 LUẬT KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC SỐ 37/2005/QH11 ĐƯỢC QUỐC HỘI KHOÁ XI, KỲ HỢP THỨ 7 THÔNG QUA NGÀY 14/6/2005 VÀ CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01/01/2006.
14/2005/NĐ-CP04/02/2005 VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THỐNG KÊ
185/2004/NĐ-CP04/11/2004 VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN
64/2004/TT-BTC29/06/2004 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 105/2004/NĐ-CP NGÀY 30/3/2004 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
128/2004/NĐ-CP31/05/2004 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KẾ TOÁN ÁP DỤNG TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC
129/2004/NĐ-CP31/05/2004 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KẾ TOÁN ÁP DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
105/2004/NĐ-CP30/03/2004 VỀ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
40/2004/NĐ-CP13/02/2004 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THỐNG KÊ
93/2003/NĐ-CP13/08/2003 QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
03/2003/QH1117/06/2003 LUẬT KẾ TOÁN SỐ 03/2003/QH11 ĐƯỢC QUỐC HỘI KHOÁ XI, KỲ HỢP THỨ 3 THÔNG QUA NGÀY 17/6/2003 VÀ CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01/4/2004.
04/2003/QH1117/06/2003 LUẬT THỐNG KÊ SỐ 04/2003/QH11 ĐƯỢC QUỐC HỘI KHOÁ XI, KỲ HỢP THỨ 3 THÔNG QUA NGÀY 17/6/2003 VÀ CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01/01/2004.
  Tìm kiếm
Đối tác
Khách hàng
Thăm gò ý kiến
1. Anh/chị có thường xuyên sử dụng dịch vụ pháp lý của luật sư?2. Khi có nhu cầu về dịch vụ pháp lý anh/chị thường tìm đến luật sư qua thông tin nguồn nào?
3. Cảm nhận của anh/chị về dịch vụ pháp lý của chúng tôi?Submit Survey 
 
Lượt truy cập