Danh sách văn bản thuộc lĩnh vực: Pháp Luật Tài Nguyên - Môi Trường


Số/Ký hiệuNgày phát hànhTrích yếu
23/2013/TT-BNNPTNT04/05/2013 QUY ĐỊNH VỀ CẢI TẠO RỪNG TỰ NHIÊN NGHÈO KIỆT LÀ RỪNG SẢN XUẤT
33/2013/NĐ-CP22/04/2013 BAN HÀNH HỢP ĐỒNG MẪU CỦA HỢP ĐỒNG CHIA SẢN PHẨM DẦU KHÍ
27/2013/NĐ-CP29/03/2013 QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN CỦA TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG
25/2013/NĐ-CP29/03/2013 VỀ PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI
21/2013/NĐ-CP04/03/2013 QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
29/2012/TT-BTNMT28/12/2012 QUY ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ KỸ THUẬT CỦA THANH TRA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
53/2012/TT-BGTVT25/12/2012 QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG
41/2012/TT-BCT21/12/2012 QUY ĐỊNH VỀ XUẤT KHẨU KHOÁNG SẢN
50/2012/TT-BGTVT19/12/2012 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI LỎNG CÓ DẦU TỪ TÀU BIỂN TẠI CẢNG BIỂN VIỆT NAM
08/2012/TT-BXD21/11/2012 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BẢO ĐẢM CẤP NƯỚC AN TOÀN
47/2012/TT-BNNPTNT25/09/2012 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ KHAI THÁC TỪ TỰ NHIÊN VÀ NUÔI ĐỘNG VẬT RỪNG THÔNG THƯỜNG
09/2012/TT-BTNMT22/08/2012 QUY ĐỊNH VIỆC CUNG CẤP, TRAO ĐỔI THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ SINH VẬT BIẾN ĐỔI GEN
07/2012/TT-BTNMT04/07/2012 QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CÔNG NHẬN TÚI NI LÔNG THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG
54/2012/NĐ-CP22/06/2012 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU NGHỊ ĐỊNH SỐ 39/2009/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 4 NĂM 2009 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP
17/2012/QH1321/06/2012 LUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC SỐ 17/2012/QH13 ĐƯỢC QUỐC HỘI KHOÁ XIII, KỲ HỢP THỨ 3 THÔNG QUA NGÀY 21/6/2012 VÀ CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH NGÀY 01/01/2013.
53/2012/NĐ-CP20/06/2012 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH VỀ LĨNH VỰC THỦY SẢN
13/2012/TT-BCT12/06/2012 BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THUỐC NỔ ANFO
20/2012/TT-BNNPTNT07/05/2012 HƯỚNG DẪN TRÌNH TỰ THỦ TỤC NGHIỆM THU THANH TOÁN TIỀN CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG
64/2012/TTLT-BTC-BTNMT25/04/2012 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 186/2009/TTLT-BTC-BTNMT NGÀY 28/9/2009 CỦA LIÊN BỘ TÀI CHÍNH - TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
22/2012/NĐ-CP26/03/2012 QUY ĐỊNH VỀ ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
02/2012/TT-BTNMT19/03/2012 QUY ĐỊNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHUẨN THÔNG TIN ĐỊA LÝ CƠ SỞ
15/2012/NĐ-CP09/03/2012 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KHOÁNG SẢN
70/2011/TT-BGTVT30/12/2011 BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA “QUY PHẠM VỀ NGĂN NGỪA Ô NHIỄM DO PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA”
47/2011/TT-BTNMT28/12/2011 QUY ĐỊNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG
42/2011/TT-BTNMT12/12/2011 QUY ĐỊNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT VÀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT VỀ TƯ LIỆU MÔI TRƯỜNG
74/2011/NĐ-CP25/08/2011 VỀ PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
73/2011/NĐ-CP24/08/2011 QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ
67/2011/NĐ-CP08/08/2011 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
29/2011/NĐ-CP18/04/2011 QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
31/2011/TT-BGTVT15/04/2011 QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG XE CƠ GIỚI NHẬP KHẨU
21/2011/NĐ-CP29/03/2011 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ
13/2011/NĐ-CP11/02/2011 VỀ AN TOÀN CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ TRÊN ĐẤT LIỀN
04/2011/NĐ-CP14/01/2011 THỰC HIỆN BÃI BỎ VIỆC SỬ DỤNG CÁC KHU PHÂN LŨ, LÀM CHẬM LŨ THUỘC HỆ THỐNG SÔNG HỒNG
23/2010/TT-BKHCN29/12/2010 HƯỚNG DẪN BẢO ĐẢM AN NINH NGUỒN PHÓNG XẠ
117/2010/NĐ-CP24/12/2010 VỀ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ HỆ THỐNG RỪNG ĐẶC DỤNG
113/2010/NĐ-CP03/12/2010 QUY ĐỊNH VỀ XÁC ĐỊNH THIỆT HẠI ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG
60/2010/QH1217/11/2010 LUẬT KHOÁNG SẢN NĂM 2010 ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA XII KỲ HỌP THỨ 8 THÔNG QUA NGÀY 17 THÁNG 11 NĂM 2010, CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH NGÀY 01/7/2011
57/2010/QH1215/11/2010 LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA XII KỲ HỌP THỨ 8 THÔNG QUA NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 2010, CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH NGÀY 01/01/2012
34/2010/TT-BCT07/10/2010 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ AN TOÀN ĐẬP CỦA CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN
30/2010/TT-BGTVT01/10/2010 QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG, CHỐNG VÀ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ LỤT, BÃO TRONG NGÀNH ĐƯỜNG BỘ
29/2010/TT-BGTVT30/09/2010 QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG, CHỐNG VÀ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ LỤT, BÃO TRONG NGÀNH HÀNG HẢI
99/2010/NĐ-CP24/09/2010 VỀ CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG
15/2010/TT-BTNMT30/07/2010 QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH DỰ BÁO ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI, BÃO
14/2010/TT-BTNMT29/07/2010 QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH DỰ BÁO LŨ
13/2010/TT-BTNMT28/07/2010 QUY ĐỊNH VỀ GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
09/2010/TT-BTNMT01/07/2010 QUY ĐỊNH VỀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT LƯỚI TRỌNG LỰC QUỐC GIA
34/2010/TT-BNNPTNT23/06/2010 BAN HÀNH “DANH MỤC BỔ SUNG GIỐNG CÂY TRỒNG ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH Ở VIỆT NAM”
70/2010/NĐ-CP22/06/2010 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VỀ NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN
69/2010/NĐ-CP21/06/2010 VỀ AN TOÀN SINH HỌC ĐỐI VỚI SINH VẬT BIẾN ĐỔI GEN, MẪU VẬT DI TRUYỀN VÀ SẢN PHẨM CỦA SINH VẬT BIẾN ĐỔI GEN
65/2010/NĐ-CP11/06/2010 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐA DẠNG SINH HỌC
31/2010/TT-BNNPTNT24/05/2010 BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA LĨNH VỰC THÚ Y
50/2010/NĐ-CP14/05/2010 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ TÀI NGUYÊN
30/2010/TT-BNNPTNT11/05/2010 BAN HÀNH “DANH MỤC BỔ SUNG GIỐNG CÂY TRỒNG ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT KINH DOANH Ở VIỆT NAM”
26/2010/TT-BNNPTNT27/04/2010 BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KIỂM DỊCH VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT
09/2010/TT-BGTVT06/04/2010 QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG
32/2010/NĐ-CP30/03/2010 VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THỦY SẢN CỦA TÀU CÁ NƯỚC NGOÀI TRONG VÙNG BIỂN VIỆT NAM
31/2010/NĐ-CP29/03/2010 QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THỦY
06/2010/TT-BNNPTNT02/02/2010 QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC KIỂM DỊCH THỦY SẢN, SẢN PHẨM THỦY SẢN
07/2010/NĐ-CP25/01/2010 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ
03/2010/TT-BCT22/01/2010 QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ BẢO VỆ AN TOÀN CÔNG TRÌNH LƯỚI ĐIỆN CAO ÁP
117/2009/NĐ-CP31/12/2009 VỀ XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
87/2009/TT-BNNPTNT31/12/2009 HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ KHAI THÁC CHỌN GỖ RỪNG TỰ NHIÊN
111/2009/NĐ-CP11/12/2009 QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ
45/2009/QH1225/11/2009 LUẬT THUẾ TÀI NGUYÊN ĐƯỢC QUỐC HỘI HÓA XII KỲ HỌP THỨ 6 THÔNG QUA NGÀY 25 THÁNG 11 NĂM 2009, CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH NGÀY 01/7/2010
25/2009/TT-BTNMT16/11/2009 BAN HÀNH QUY CHUẨN QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG
31/2009/TT-BXD10/09/2009 BAN HÀNH TIÊU CHUẨN QUY HOẠCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN
02/2009/TT-BYT26/05/2009 HƯỚNG DẪN VỆ SINH TRONG HOẠT ĐỘNG MAI TÁNG VÀ HOẢ TÁNG
39/2009/NĐ-CP23/04/2009 VỀ VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP
36/2009/NĐ-CP15/04/2009 VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHÁO
35/2009/NĐ-CP07/04/2009 VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
12
  Tìm kiếm
Đối tác
Khách hàng
Công ty Huyndai Vinashin (Khánh Hòa) Công ty Yến Sào Khánh Hòa Công ty TNHH Sản Xuất Ô tô JRD Việt Nam (Phú Yên) Công ty TNHH Long Hiệp (Khánh Hòa) Công ty Marine Farms Vietnam (Khánh Hòa) Chi nhánh Ngân hàng BIDV Khánh Hòa Chi nhánh Ngân hàng Vietcombank Ba Đình (Hà Nội) Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Vinaconex (Vinaconex UPGC) Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (TP. HCM) Công ty Cổ phần Xây dựng Hiệp Hòa (Phú Yên) Công ty Cổ phần Vinacafe Sơn Thành (Phú Yên)
Thăm gò ý kiến
1. Anh/chị có thường xuyên sử dụng dịch vụ pháp lý của luật sư?2. Khi có nhu cầu về dịch vụ pháp lý anh/chị thường tìm đến luật sư qua thông tin nguồn nào?
3. Cảm nhận của anh/chị về dịch vụ pháp lý của chúng tôi?Gửi bình chọn 
 
Lượt truy cập
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NGUYỄN ĐÌNH THƠ
Giấy phép số: 37.01.0002/TP/ĐKHD, Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 12/9/2002
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Đình Thơ
Địa chỉ:119B Ngô Gia Tự - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: 0258. 3511090  /  Fax: 0258. 3510957  /  Email: nguyenlawyer82@gmail.com