Danh sách văn bản thuộc lĩnh vực: Pháp Luật Tài chính Nhà nước


Số/Ký hiệuNgày phát hànhTrích yếu
34/2013/NĐ-CP22/04/2013 VỀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC
37/2013/NĐ-CP22/04/2013 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 138/2007/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 8 NĂM 2007 VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỊA PHƯƠNG
32/2013/NĐ-CP16/04/2013 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CƠ YẾU VỀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC CƠ YẾU
07/2013/TT-BTC10/01/2013 BÃI BỎ CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH
217/2012/TT-BTC17/12/2012 QUY ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
198/2012/TT-BTC15/11/2012 CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI QUỸ MỞ
82/2012/NĐ-CP09/10/2012 VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THANH TRA NGÀNH TÀI CHÍNH
162/2012/TT-BTC03/10/2012 QUY ĐỊNH VIỆC TẠM ỨNG VỐN KHO BẠC NHÀ NƯỚC
99/2012/TT-BTC19/06/2012 HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013
68/2012/TT-BTC26/04/2012 QUY ĐỊNH VỀ ĐẤU THẦU ĐỂ MUA SẮM TÀI SẢN NHẰM DUY TRÌ HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI - NGHỀ NGHIỆP, TỔ CHỨC XÃ HỘI, TỔ CHỨC XÃ HỘI - NGHỀ NGHIỆP, ĐƠN VỊ VŨ TRANG NHÂN DÂN
34/2012/TT-BTC01/03/2012 HƯỚNG DẪN VỀ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU ĐƯỢC CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH
188/2011/TT-BTC19/12/2011 HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CỤC VIỄN THÔNG
38/2011/TT-BCA17/06/2011 QUY ĐỊNH VỀ CƠ SỞ ĐIỀU DƯỠNG TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN
83/2011/TT-BTC16/06/2011 HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012
30/2011/TT-BTC02/03/2011 QUY ĐỊNH BỔ SUNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
25/2011/TT-BTC25/02/2011 QUY ĐỊNH VỀ ĐẤU GIÁ BÁN HÀNG DỰ TRỮ QUỐC GIA
158/2010/TT-BTC12/10/2010 HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ
28/2010/TT-BCA-H4113/08/2010 BAN HÀNH ĐỊNH MỨC BẢO QUẢN HÀNG DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC DO BỘ CÔNG AN QUẢN LÝ
79/2010/NĐ-CP14/07/2010 VỀ NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ NỢ CÔNG
23/2010/NĐ-CP12/03/2010 QUY ĐỊNH VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC CỦA CƠ QUAN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI
16/2010/NĐ-CP03/03/2010 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC
13/2010/NĐ-CP27/02/2010 VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2007/NĐ-CP NGÀY 13 THÁNG 04 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP CÁC ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI
26/2010/TT-BTC25/02/2010 QUY ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
223/2009/TT-BTC25/11/2009 QUY ĐỊNH BỔ SUNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
106/2009/NĐ-CP16/11/2009 QUY ĐỊNH VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI ĐƠN VỊ VŨ TRANG NHÂN DÂN
213/2009/TT-BTC10/11/2009 HƯỚNG DẪN KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC
206/2009/TT-BTC27/10/2009 HƯỚNG DẪN KẾ TOÁN GIAO DỊCH MUA BÁN LẠI TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ
93/2009/NĐ-CP22/10/2009 BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI
04/2009/TTLT-BTP-BTC15/10/2009 HƯỚNG DẪN BẢO ĐẢM TÀI CHÍNH TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỂ THI HÀNH ÁN
131/2009/TT-BTC29/06/2009 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ SỐ 65/2007/TT-BTC NGÀY 18/6/2007 VÀ THÔNG TƯ SỐ 112/2007/TT-BTC NGÀY 19/9/2007 CỦA BỘ TÀI CHÍNH
35/2009/QH1218/06/2009 LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC SỐ 35/2009/QH12 ĐƯỢC QUỐC HỘI KHOÁ XII, KỲ HỢP THỨ 5 THÔNG QUA NGÀY 18/6/2009 VÀ CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01/01/2010.
29/2009/QH1217/06/2009 LUẬT QUẢN LÝ NỢ CÔNG SỐ 29/2009/QH12 ĐƯỢC QUỐC HỘI KHOÁ XII, KỲ HỢP THỨ 5 THÔNG QUA NGÀY 17/6/2009 VÀ CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01/01/2010.
53/2009/NĐ-CP04/06/2009 VỀ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU QUỐC TẾ
52/2009/NĐ-CP03/06/2009 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC
96/2009/TT-BTC20/05/2009 HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI QUỸ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
54/2008/TT-BTC20/06/2008 HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2009
09/2008//QH1203/06/2008 LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC SỐ 09/2008//QH12 ĐƯỢC QUỐC HỘI KHOÁ XII, KỲ HỢP THỨ 3 THÔNG QUA NGÀY 3/6/2008 VÀ CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01/01/2009.
15/2008/QH1203/06/2008 LUẬT TRƯNG MUA, TRƯNG DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC SỐ 15/2008/QH12 ĐƯỢC QUỐC HỘI KHOÁ XII, KỲ HỢP THỨ 3 THÔNG QUA NGÀY 3/6/2008 VÀ CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01/01/2009.
54/2008/NĐ-CP24/04/2008 QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI THÂN NHÂN HẠ SĨ QUAN, CHIẾN SĨ ĐANG PHỤC VỤ CÓ THỜI HẠN TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN
33/2008/TT-BTC23/04/2008 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 119/2005/TT-BTC NGÀY 22/12/2005 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH ÁP DỤNG TẠI KHU KINH TẾ DUNG QUẤT
44/2008/NĐ-CP09/04/2008 VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 198/2004/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 12 NĂM 2004 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT
06/2008/TT-BXD20/03/2008 HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ CHI PHÍ DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ
142/2007/NĐ-CP05/09/2007 BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY MẸ - TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM
67/2007/NĐ-CP13/04/2007 VỀ CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP CÁC ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI
21/2007/TT-BTC21/03/2007 HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN CÁC CHỈ TIÊU NỢ NƯỚC NGOÀI
68/2006/NĐ-CP18/07/2006 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ
45/2006/NĐ-CP28/04/2006 BAN HÀNH ĐIỀU LỆ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA
48/2005/QH1129/11/2005 LUẬT THỰC HÀNH TIẾT KIỆM CHỐNG LÃNG PHÍ SỐ 48/2005/QH11 ĐƯỢC QUỐC HỘI KHOÁ XI, KỲ HỢP THỨ 8 THÔNG QUA NGÀY 29/11/2005 VÀ CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01/6/2006.
134/2005/NĐ-CP01/11/2005 BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ VAY VÀ TRẢ NỢ NƯỚC NGOÀI
130/2005/NĐ-CP17/10/2005 QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ SỬ DỤNG BIÊN CHẾ VÀ KINH PHÍ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
16/2005/TT-BXD13/10/2005 HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
31/2005/TT-BTC20/04/2005 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 32/2004/TT-BTC NGÀY 12/4/2004 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ QUA HỆ THỐNG KHO BẠC NHÀ NƯỚC
28/2005/NĐ-CP09/03/2005 VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC TÀI CHÍNH QUY MÔ NHỎ TẠI VIỆT NAM
168/2003/NĐ-CP24/12/2003 QUY ĐỊNH VỀ NGUỒN TÀI CHÍNH VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGUỒN TÀI CHÍNH CHO QUẢN LÝ, BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ
123/2003/NĐ-CP22/10/2003 QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN VẬT CHẤT HẬU CẦN ĐỐI VỚI QUÂN NHÂN TẠI NGŨ
122/2003/NĐ-CP22/10/2003 VỀ THÀNH LẬP QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA
  Tìm kiếm
Đối tác
Khách hàng
Công ty Huyndai Vinashin (Khánh Hòa) Công ty Yến Sào Khánh Hòa Công ty TNHH Sản Xuất Ô tô JRD Việt Nam (Phú Yên) Công ty TNHH Long Hiệp (Khánh Hòa) Công ty Marine Farms Vietnam (Khánh Hòa) Chi nhánh Ngân hàng BIDV Khánh Hòa Chi nhánh Ngân hàng Vietcombank Ba Đình (Hà Nội) Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Vinaconex (Vinaconex UPGC) Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (TP. HCM) Công ty Cổ phần Xây dựng Hiệp Hòa (Phú Yên) Công ty Cổ phần Vinacafe Sơn Thành (Phú Yên)
Thăm gò ý kiến
1. Anh/chị có thường xuyên sử dụng dịch vụ pháp lý của luật sư?2. Khi có nhu cầu về dịch vụ pháp lý anh/chị thường tìm đến luật sư qua thông tin nguồn nào?
3. Cảm nhận của anh/chị về dịch vụ pháp lý của chúng tôi?Gửi bình chọn 
 
Lượt truy cập
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NGUYỄN ĐÌNH THƠ
Giấy phép số: 37.01.0002/TP/ĐKHD, Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 12/9/2002
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Đình Thơ
Địa chỉ:119B Ngô Gia Tự - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: 0258. 3511090  /  Fax: 0258. 3510957  /  Email: nguyenlawyer82@gmail.com