Danh sách văn bản thuộc lĩnh vực: Pháp luật Hình sự - Tố tụng Hình sự


Số/Ký hiệuNgày phát hànhTrích yếu
100/2015/QH1327/11/2015 BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015 ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA XIII KỲ HỢP THỨ 10 THÔNG QUA NGÀY 27 THÁNG 11 NĂM 2015, CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH NGÀY 01/7/2016
101/2015/QH1327/11/2015 BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015 ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA XIII KỲ HỢP THỨ 10 THÔNG QUA NGÀY 27 THÁNG 11 NĂM 2015, CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH NGÀY 01/7/2016
17/2013/TTLT-BTP-BCA- BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC14/11/2013 HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC ĐẶT TIỀN ĐỂ BẢO ĐẢM THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 93 CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ
85/2013/NĐ-CP29/07/2013 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP
10/2013/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTC26/06/2013 HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ VỀ CÁC TỘI PHẠM TRONG LĨNH VỰC THUẾ, TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN VÀ CHỨNG KHOÁN
04/2013/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC30/05/2013 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN TRÍCH XUẤT PHẠM NHÂN ĐỂ PHỤC VỤ ĐIỀU TRA, TRUY TỐ, XÉT XỬ
03/2013/TTLT-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BQP-BYT15/05/2013 HƯỚNG DẪN THI HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TẠM ĐÌNH CHỈ CHẤP HÀNH ÁN PHẠT TÙ ĐỐI VỚI PHẠM NHÂN
47/2013/NĐ-CP13/05/2013 NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 82/2011/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 9 NĂM 2011 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ THI HÀNH ÁN TỬ HÌNH BẰNG HÌNH THỨC TIÊM THUỐC ĐỘC
01/2013/TTLT-BCA-BTP-BNG-VKSNDTC-TANDTC22/02/2013 HƯỚNG DẪN VIỆC TIẾP NHẬN, CHUYỂN GIAO, TIẾP TỤC THI HÀNH ÁN ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐANG CHẤP HÀNH ÁN PHẠT TÙ
09/2012/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC16/08/2012 HƯỚNG DẪN VIỆC GIẢM, MIỄN THỜI HẠN CHẤP HÀNH ÁN PHẠT CẢI TẠO KHÔNG GIAM GIỮ VÀ MIỄN CHẤP HÀNH THỜI HẠN CẤM CƯ TRÚ, QUẢN CHẾ CÒN LẠI
08/2012/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC14/08/2012 HƯỚNG DẪN RÚT NGẮN THỜI GIAN THỬ THÁCH CỦA ÁN TREO
13/2012/QH1320/06/2012 LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP SỐ 13/2012/QH13 ĐƯỢC QUỐC HỘI KHOÁ XIII, KỲ HỢP THỨ 3 THÔNG QUA NGÀY 20/6/2012 VÀ CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01/01/2013.
20/2012/NĐ-CP20/03/2012 QUY ĐỊNH CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ
09/2012/NĐ-CP17/02/2012 QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ CÁC CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI NGƯỜI LƯU TRÚ TRONG THỜI GIAN CHỜ XUẤT CẢNH THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ
70/2011/TT-BCA10/10/2011 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC BẢO ĐẢM QUYỀN BÀO CHỮA TRONG GIAI ĐOẠN ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ
01/2011/TTLT-VKSTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH12/07/2011 HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ ĐỐI VỚI NGƯỜI THAM GIA TỐ TỤNG LÀ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN
21/2011/TT-BCA25/04/2011 QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THỰC HIỆN CÁC QUYẾT ĐỊNH CHƯA CHO NHẬP CẢNH, CHƯA ĐƯỢC XUẤT CẢNH, TẠM HOÃN XUẤT CẢNH
01/2010/TTLT-VKSNDTC-BCA-TANDTC27/08/2010 HƯỚNG DẪN THI HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VỀ TRẢ HỒ SƠ ĐỂ ĐIỀU TRA BỔ SUNG
53/2010/QH1217/06/2010 LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ SỐ 53/2010/QH12 ĐƯỢC QUỐC HỘI KHOÁ XII, KỲ HỢP THỨ 7 THÔNG QUA NGÀY 17/6/2010 VÀ CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01/7/2011.
10/2010/TTLT-BTP-BTC-BCA-VKSNDTC-TANDTC25/05/2010 HƯỚNG DẪN VIỆC MIỄN, GIẢM NGHĨA VỤ THI HÀNH ÁN ĐỐI VỚI KHOẢN THU NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
37/2009/QH1219/06/2009 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ SỐ 37/2009/QH12 ĐƯỢC QUỐC HỘI KHOÁ XII, KỲ HỢP THỨ 5 THÔNG QUA NGÀY 19/6/2009 VÀ CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH NGÀY 01/01/2010.
01/2008/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BQP-BCA20/10/2008 VỀ QUAN HỆ PHỐI HỢP TRONG MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA, TRUY TỐ, XÉT XỬ VỤ ÁN HÌNH SỰ GIỮA CÁC CƠ QUAN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG TRONG QUÂN ĐỘI VÀ NGOÀI QUÂN ĐỘI
76/2008/NĐ-CP04/07/2008 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẶC XÁ
10/2007/TTLT-BTP-BCA-BQP- BTC-VKSNDTC-TANDTC28/12/2007 HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG
17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP24/12/2007 HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH TẠI CHƯƠNG XVIII “CÁC TỘI PHẠM VỀ MA TÚY” CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 1999
07/2007/QH1221/11/2007 LUẬT ĐẶC XÁ SỐ 07/2007/QH12 ĐƯỢC QUỐC HỘI KHOÁ XII, KỲ HỢP THỨ 2 THÔNG QUA NGÀY 21/11/2007 VÀ CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH NGÀY 01/3/2008.
08/2007/QH1221/11/2007 LUẬT TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP SỐ 08/2007/QH12 ĐƯỢC QUỐC HỘI KHOÁ XII, KỲ HỢP THỨ 2 THÔNG QUA NGÀY 21/11/2007 VÀ CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01/7/2008.
09/2006/TTLT-BLĐTBXH-BCA-VKSNDTC-TANDTC04/08/2006 HƯỚNG DẪN VIỆC TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ NGƯỜI CÓ HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG Ở NƯỚC NGOÀI
55/2006/TT-BTC22/06/2006 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 26/2005/NĐ-CP NGÀY 02/3/2005 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HỘI ĐỒNG ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ
03/2006/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC01/06/2006 HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC THÔNG BÁO, GỬI, CUNG CẤP THÔNG TIN, TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI PHẠM TỘI
02/2006/TTLT-BCA-BQP-BYT-TANDTC-VKSNDTC18/05/2006 HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ TẠM ĐÌNH CHỈ CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT TÙ ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐANG CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT TÙ BỊ BỆNH NẶNG
02/2006/TLLT-BCA-BQP-BYT-TANDTC-VKSNDTC18/05/2006 HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ TẠM ĐÌNH CHỈ CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT TÙ ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐANG CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT TÙ BỊ BỆNH NẶNG
01/2006/TT-BCA(C11)12/01/2006 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA ĐIỀU 35 BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2003
05/2005/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP07/09/2005 VỀ QUAN HỆ PHỐI HỢP GIỮA CƠ QUAN ĐIỀU TRA VÀ VIỆN KIỂM SÁT TRONG VIỆC THỰC HIỆN MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2003
01/2005/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BQP-BCA18/04/2005 HƯỚNG DẪN VỀ THẨM QUYỀN XÉT XỬ CỦA TÒA ÁN QUÂN SỰ
26/2005/NĐ-CP02/03/2005 QUY ĐỊNH VỀ HỘI ĐỒNG ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ
18/2004/TT-BCA(V19)09/11/2004 HƯỚNG DẪN BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI CHO CÁC TRƯỜNG HỢP BỊ OAN DO NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG HÌNH SỰ THUỘC CÔNG AN NHÂN DÂN GÂY RA
23/2004/PL-UBTVQH1120/08/2004 VỀ TỔ CHỨC ĐIỀU TRA HÌNH SỰ
07/2004/TTLT-BCA-VKSNDTC29/04/2004 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ THI HÀNH HÌNH PHẠT TÙ ĐỐI VỚI PHẠM NHÂN CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT TẠI NHÀ TẠM GIỮ
SỐ 01/2004/TTLT-VKSNDTC-BCA-TANDTC-BTP-BQP-BTC25/03/2004 HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 388/NQ-UBTVQH11 NGÀY 17/3/2003 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI CHO NGƯỜI BỊ OAN DO NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG HÌNH SỰ GÂY RA
19/2003/QH1126/11/2003 BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ SỐ 19/2003/QH11 ĐƯỢC QUỐC HỘI KHOÁ XI, KỲ HỢP THỨ 4 THÔNG QUA NGÀY 26/11/2003.
18/2002/NĐ-CP18/02/2002 BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ KHO VẬT CHỨNG
54/2001/NĐ-CP23/08/2001 HƯỚNG DẪN THI HÀNH HÌNH PHẠT TRỤC XUẤT
15/1999/QH1021/12/1999 BỘ LUẬT HÌNH SỰ SỐ 15/1999/QH10 ĐƯỢC QUỐC HỘI KHOÁ X, KỲ HỢP THỨ 6 THÔNG QUA NGÀY 21/12/1999.
  Tìm kiếm
  VIdeo
Đối tác
Khách hàng
Công ty Huyndai Vinashin (Khánh Hòa) Công ty Yến Sào Khánh Hòa Công ty TNHH Sản Xuất Ô tô JRD Việt Nam (Phú Yên) Công ty TNHH Long Hiệp (Khánh Hòa) Công ty Marine Farms Vietnam (Khánh Hòa) Chi nhánh Ngân hàng BIDV Khánh Hòa Chi nhánh Ngân hàng Vietcombank Ba Đình (Hà Nội) Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Vinaconex (Vinaconex UPGC) Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (TP. HCM) Công ty Cổ phần Xây dựng Hiệp Hòa (Phú Yên) Công ty Cổ phần Vinacafe Sơn Thành (Phú Yên)
Thăm gò ý kiến
1. Anh/chị có thường xuyên sử dụng dịch vụ pháp lý của luật sư?2. Khi có nhu cầu về dịch vụ pháp lý anh/chị thường tìm đến luật sư qua thông tin nguồn nào?
3. Cảm nhận của anh/chị về dịch vụ pháp lý của chúng tôi?Gửi bình chọn 
 
Lượt truy cập
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NGUYỄN ĐÌNH THƠ
Giấy phép số: 37.01.0002/TP/ĐKHD, Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 12/9/2002
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Đình Thơ
Địa chỉ:119B Ngô Gia Tự - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: 058. 3511090  /  Fax: 058. 3510957  /  Email: nguyenlawyer82@gmail.com